21 آذر 1398 ساعت 9:14                                   English

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که در نیمسال 942 پایان نامه پایان نامه اخذ نموده ولی مؤفق به ارائه آن نشده اندحداکثر تا تاریخ 95/7/26 فرم تمدید پایان نامه (فرم شماره 8) را تکمیل کرده و سپس به بخش تحصیلات تکمیلی موسسه تحویل نمایند تا برای نیمسال 951 بتوانند پایان نامه خود را تمدید نماینددر غیر اینصورت مرخصی تحصیلی منظور خواهد شد

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم آزمون‌ سراسری سال‌ 1395

 ضمن عرض تبریک و خیرمقدم وآرزوي موفقيت براي كليه‌ پذیرفته شدگان محترم آزمون سراسری سال‌ 1395 ، زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

- تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته شدگان :

از روز شنبه 95/7/3 لغایت چهارشنبه 95/7/7 

توجهكليه پذيرفته شدگان مي‌بايست در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه بموقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقي خواهد شد.

- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌    

 • رديف

  مورد (ديپلم يا مدرك تحصيلي)

  ارائه مدرك + يك نسخه تصوير تأييديه

  توضيح و موارد بررسي

  1-1

  نظام قديم آموزش متوسطه

  اصل يا گواهي مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم

  - بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل ديپلم مي بايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

  - تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/95 باشد.

  1-2

  گواهي تحصيلي سال ما قبل و2 سال ماقبل ديپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصيل با مهرو امضاء مديردبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و2 سال قبل ازديپلم

  1-3

  اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

  رشته هاي تحصيلي گزينش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي)

  2-1

  نظام جديدآموزش متوسطه

  اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركز پيش دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي

  - تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهي در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/95 باشد.

  - بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوره پيش دانشگاهي، اخذ ديپلم و سال ماقبل از ديپلم مي بايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

   

  اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يك از سال هاي 1391 الي 1395 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

  2-2

  اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

  2-3

  اصل مدرك و يا گواهي سال ما قبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

  2-4

  اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك از سال هاي 1384 الي 1393 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

  داوطلباني كه متقاضي ترميم نمرات دروس امتحان نهايي سال سوم خود بوده اند لازم است كارنامه ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهايي

  با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش را ارائه نمايند.

  3

  كليه پذيرفته شدگان

  اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از تمام صفحات

  --------------

  4

  كليه پذيرفته شدگان

  اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي

  --------------

  5

  كليه پذيرفته شدگان

  6 قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سالجاري

  --------------

  6

  كليه پذيرفته شدگان (برادران)

  مدرك وضعيت نظام وظيفه

  با توجه به يكي از بند هاي مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري (دفترچه شماره يك) سال 1395

  7

  كليه پذيرفته شدگان

  اصل وكپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و...

  --------------

   

اطلاعات بیشتر: 01135750084 ، 09114141959

"معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه امینی"

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم آزمون‌ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال‌ 1395

 ضمن عرض تبریک و خیرمقدم وآرزوي موفقيت براي كليه‌ پذیرفته شدگان محترم آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال‌ 1395 ، زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

- تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته شدگان :

از روز شنبه 95/6/27 لغایت چهارشنبه 95/6/31 

توجهكليه پذيرفته شدگان مي‌بايست در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه بموقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقي خواهد شد.

- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌    

 • اصل‌‌ یا گواهی مدرك ‌‌کاردانی (فوق دیپلم)
 • اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن
 • اصل‌ کارت ملی و دو برگ‌ فتوكپي‌ از پشت و روی آن
 • 6قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌.
 • داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركي‌ را كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را مشخص‌ كند، ارائه‌ نمايند.

اطلاعات بیشتر: 01135750084 ، 09114141959

"معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه امینی"

 قابل توجه پذیرفته شدگان محترم آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد سال‌ 1395

 ضمن عرض تبریک و خیرمقدم وآرزوي موفقيت براي كليه‌ پذیرفته شدگان محترم آزمون دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد سال‌ 1395 ، زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

- تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته شدگان :

از روز شنبه 95/6/22 لغایت چهارشنبه 95/6/29 

توجهكليه پذيرفته شدگان مي‌بايست در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه بموقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقي خواهد شد.

- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌    

 • اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان‌ شهريورماه‌ 1395.
 • اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌قديم ‌(هنرستان) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.
 • اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌
 • 4قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌.
 • ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود(.
 • داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركي‌ را كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند ( 3-3) مندرج‌ در صفحه (2و3) دفترچه‌ راهنماي‌ آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ 1395مشخص‌ كند، ارائه‌ نمايند.

اطلاعات بیشتر: 01135750084 ، 09114141959

"معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه امینی"

اطلاعیه برگزاري ترم تابستان 1395

مؤسسه آموزش عالی علامه امینی در نظر دارد تعدادي از دروس عمومی، پایه و تخصصی را در نیمسال تابستان 95 ارائه نماید. کلیه دانشجویان دانشگاههاي دولتی، غیر دولتی، پیام نور و ... می توانند با ارائه معرفی نامه مهمانی از دانشگاه محل تحصیل در این دوره ثبت نام نمایند.
ریاضی عمومی استاتیک مدیریت مالی1
فیزیک پیش استاتیک و مقاومت مدیریت رفتار سازمانی
اقتصاد کلان مقاومت و مصالح1و2 اقتصاد خرد
تاریخ اسلام مکانیک سیالات کارآفرینی پروژه
متون اسلامی اجزاء ماشین حقوق بازرگانی
اخلاق اسلامی ترمودینامیک1و2 زبان خارجه عمومی
ریاضی پیش حسابداري پیشرفته مبانی سازمانی مدیریت
اصول سرپرستی حسابداري صنعتی پول و ارز بانکداري
اصول حسابداري حسابرسی مالیه عمومی
ریاضی کاربردي زبان تخصصی مدیریت مباحث جاري در حسابداري
ریاضی مهندسی زبان فنی معماري - مکانیک پروژه مالی
آمار و احتمالات تمرین معماري1 دانش خانواده و جمعیت
فیزیک 1-2 کارآموزي(معماري) فیزیک مکانیک
فیزیک حرارت معادلات دیفرانسیل مدیریت تولید و عملیات
کارآموزي پروژه تحقیق در عملیات 1 تحقیق و سمینار


زمان انتخاب واحد:

شروع ثبت نام و انتخاب واحد 8/04/95 تا 13/04/95
حذف دروس به حد نصاب نرسیده و اعلام آن وترمیم 14/04/95 تا 15/04/95
شروع کلاس ها 19/04/95
پایان کلاس ها 29/05/95
95/06/8 تا 95/06/02 امتحانات 1

شرایط و ضوابط:

* کلیه دانشجویان دانشگاه هاي دولتی، پیام نور، غیر انتفاعی، آزاد اسلامی، آموزشکده هاي فنی و حرفه اي و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور در صورت تمایل مجاز به شرکت دراین دوره می باشند .

* کلیه دانشجویان متقاضی اخذ دوره تابستان در این دانشگاه لازم است از ساعت 00/8 صبح مورخ 8/04/1395 تا ساعت 24 مورخ 13/04/1395 نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد خود در وب سایت مؤسسه به نشانی ir.ac.aab.www منوي سامانه خدمات آموزشی اقدام نمایند.

* کلیه مقررات و ضوابط آموزشی این دوره مطابق آیین نامه آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوري بوده و مسئولیت عدم رعایت قوانین آموزشی( از قبیل رعایت پیشنیاز و غیره) بر عهده دانشجو می باشد0

* حداکثر واحد اخذ شده در دوره تابستان 6 واحد می باشد.(براي دانشجویان ترم آخر 8 واحد می باشد)

* طول دوره تابستان 6 هفته بدون در نظر گرفتن زمان امتحانات می باشد .

* دروس 2 واحدي 6 ساعت در هفته، دروس 3 واحدي 9 ساعت در هفته و دروس 4 واحدي 12 ساعت در هفته تشکیل خواهد شد .

* دانشجویان می بایست نسبت به پرداخت آنلاین شهریه اقدام نمایند0
جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مهر 1395

دانشگاه علامه امینی بهنمیر(بابلسر) از بین کلیه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 که مجاز به انتخاب رشته شده اند در رشته های ذیل برای مهر 1395 دانشجو می پذیرد.

ردیف رشته گرایش
1 کارشناسی ارشد حسابداری با آزمون
2 کارشناسی ارشد حسابرسی کارشناس
3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازرگانی بین الملل
4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی
5 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مدیریت کیفیت و بهره وری


داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از روز يكشنبه 30/3/95 لغايت ساعت 24 روز چهارشنبه2/4/95، به سایت سازمان سنجش به نشانیwww.sanjesh.org و یا به دانشگاه علامه امینی مراجعه و نسبت به انتخاب کد رشته محلهای دانشگاه علامه امینی اقدام نمایند.

آدرس : بابلسر - بهنمیر – بلوار امام خمینی – گلستان 15- وب سایت www.aab.ac.ir

اطلاعات بیشتر: 01135750084
دانشگاه علامه امینی بهنمیر(بابلسر) از بین کلیه متقاضیان آزمون کاردانی به کارشناسی در رشته های ذیل برای مهر 1395 دانشجو می پذیرد.

کد رشته محل نام رشته نحوه پذیرش
1851 مهندسی مخابرات با آزمون
1698 مهندسی برق با آزمون
2580 مهندسی کامپیوتر( نرم افزار) با آزمون
2976 مهندسی معماری با آزمون
3206 مهندسی مکانیک خودرو با آزمون
4440 حسابداری با آزمون
4592 مدیریت بازرگانی با اعمال سوابق تحصیلی
4665 مدیریت بیمه با اعمال سوابق تحصیلی
4795 مدیریت صنعتی با اعمال سوابق تحصیلی


متقاضیان جهت ثبت نام و انتخاب رشته می توانند به سایت سازمان سنجش به نشانیwww.sanjesh.org مراجعه و نسبت به انتخاب کد رشته محلهای فوق اقدام نمایند و یا به دانشگاه علامه امینی مراجعه کنند.

زمان ثبت نام :11/3/95 الی 23/3/95

آدرس : بابلسر-بهنمیر – بلوار امام خمینی – گلستان 15-وب سایت www.aab.ac.ir اطلاعات بیشتر: 01135750084
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد :
دانشجویانی که در ترم 942 پایان نامه اخذ نموده اند وقصد دفاع از پایان نامه خود را تا پایان شهریور ماه 1395 دارند باید حداکثر  تا تاریخ 20 شهریور ماه ، یک نسخه از پایان نامه کامل شده خود را که به تایید اساتید راهنما و مشاور رسیده باشد راجهت انجام مراحل داوری و ... تحویل امور پژوهشی نمایند در غیر اینصورت امکان دفاع وجود نخواهد داشت و در ترم آتی باید مجددا درس پایان نامه را اخذ نمایند

مدیریت تحصیلات تکمیلی (95/06/12)

منوی اصلی

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161