08 بهمن 1398 ساعت 19:09                                   English
رشته های تحصیلی :

1- کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

2- کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری

3- کاردانی نقشه کشی معماری

4- کاردانی نقشه کشی و طراحی صنعتی

5- نقشه برداری

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161