21 آذر 1398 ساعت 8:11                                   English
Подробнее на сайте: https://newshead.ruhttps://estascredit.ru
https://holdnews.ruGo to top of pagehttps://news101.ru https://leadingnews.ruhttps://hotsnews.ru https://priornews.ruhttps://prime-pc.ruhttps://maincredit.ruhttps://flarenews.ru https://newsexplore.ru https://ultimnews.ruhttps://pc-room.ru https://automobyle.ruhttps://topallnews.ru

نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161