06 تیر 1396 ساعت 16:34                                   English
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه
فرم صفر (پیشنهاد موضوع پایان نامه(PDF - WORD )
فرم شماره 1 (فرم پروپوزال) (PDF - WORD)
فرم شماره 2(گزارش پیشرفت کار 3 ماهه) (PDF - WORD)
فرم شماره 3(فرم اعلام آمادگی برای دفاع از پایان نامه) (PDF - WORD )
فرم شماره 4(فرم مجوز صحافی پایان نامه) (PDF - WORD )
فرم شماره 5( فرم تحویل پایان نامه صحافی شده)
فرم شماره 6 ( تعیین تاریخ و ساعت برگزاری جلسه دفاع )
فرم 7 (تعهد نامه اصالت پایان نامه ) مخصوص درج در داخل پایان نامه 
فرم 7.1 (تعهد نامه اصالت پایان نامه ) مخصوص درج در پرونده آموزشی
فرم شماره 8( تمدید پایان نامه)
فرمت چینش صفحات پایان نامه
فرمت اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 فرم شماره ۹ (فرم انصراف از مقاله) (PDF - WORD )
فرم شماره 10 (فرم شرکت در جلسات دفاع) (PDF - WORD )

 
نیازمندی ها

دفترچه تلفن موسسه

پست الکترونیکی

info@aab.ac.ir

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161