03 تیر 1403 ساعت 15:51                                   English
کارشناسی ارشد:
1- مدیریت بازرگانی - گرایش مدیریت مالی 
2- مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی 
3- مدیریت بازرگانی - گرایش بازرگانی بین الملل

کارشناسی ناپیوسته:
1- مدیریت بازرگانی
2- مدیریت بیمه

کاردانی ناپیوسته :
1- مدیریت بازرگانی
2- امور دولتی

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161