03 تیر 1403 ساعت 17:14                                   English

? قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
دانشجویانی که تصمیم به دفاع از پایان نامه خود در شهریور ۹۷ رادارندباید حداکثر تا ۱۷ شهریور ، پایان نامه کامل خود را که به تایید استاد محترم راهنما و مدیر محترم گروه رسیده است را جهت انجام مراحل داوری و برنامه ریزی زمان دفاع به امور پژوهشی تحویل نمایند درغیراینصورت امکان دفاع نخواهند داشت و دفاع آنها به نیمسال ۹۷۱ موکول خواهد شد.
                                                                                                                   " امور پژوهشی"

 

شماره حساب و دریافت شناسه واریز

* شماره حساب دانشگاه مازندران جهت فیش واریزی فارغ التحصیلی
      2177395006002 بانک ملی 
* شماره حساب موسسه علامه امینی
     1849113/24   بانک ملت
* دربافت شناسه واریز شهریه

اطلاعات تماس

نشانی: مازندران - بابلسر- بهنمیر- بلوار امام خمینی (ره) -
گلستان 15 - موسسه آموزش عالي علامه امینی

تلفن: 35750810 - 011 ( الی 15 )

کد پستی: 4744135161